Het deputaatschap Kerkelijke Eenheid van de Gereformeerde Gemeenten en de Commissie Interkerkelijke Contacten van de Hersteld Hervormde Kerk hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot het houden van een symposium en een herdenkingsbijeenkomst in het kader van het feit dat 400 jaar geleden de Nationale Synode van Dordrecht plaats vond. Het hoeft geen betoog hoe belangrijk deze synode voor de geschiedenis van de kerk van de Reformatie is geweest. Het is daarom ook gepast er uitvoerig bij stil te staan.

De eerste zittingsdag van de synode was op 13 november 1618. Daarom is besloten het symposium en de herdenkingsbijeenkomst te houden op D.V. zaterdag 17 november 2018.

Het symposium zal worden gehouden in de aula van het Wartburg College locatie Marnix, Prof. Waterinklaan 41 in Dordrecht van 10.00 – 17.30 uur. De herdenkingsbijeenkomst is ’s avonds in de historische Grote Kerk van Dordrecht aan de Lange Geldersekade en vangt aan om 19.30 uur.

Programma symposium

Dagvoorzitter: Ds. P. Mulder, rector theologische school Gereformeerde Gemeenten Rotterdam

Thema: Dordrechts Erezuil, herdacht en herleefd

Het thema zal door een zestal sprekers worden uitgewerkt in een drietal aandachtsvelden: kerkhistorisch, theologisch en de actuele betekenis. Na de lezingen is er bij ieder aandachtsveld gelegenheid voor vragen en discussie.

Kerkhistorische accenten:

Prof. dr. W.J. op ’t Hof: Inleidende opmerkingen over de synode van Dordrecht (1618-1619) en onverwachte visies op deze synode bij nadere reformatoren.
Eerst zal worden ingegaan op de achtergronden voor het bijeenroepen, de afgevaardigden en de werkwijze van de synode,daarna op de ambivalente visies van Willem Teellinck en Jacobus Koelman op de synode.

Dr. H. Uil: De Dordtse Synode en de jeugd; de catechese als middel tot uniformiteit van de leer.
In deze lezing zal worden ingegaan op de besluiten van de synode ten aanzien van de catechese. In een globale verkenning zullen de achtergronden daarvan worden belicht en worden aangegeven op welke wijze de catechese inhoud werd gegeven daarbij de lijnen doortrekkend naar het heden.

Theologische accenten:

Prof. dr. W. van Vlastuin: Is de remonstrantie toch gereformeerd ?
In deze bijdrage zal de Remonstrantie worden behandeld en worden aangetoond hoe gemakkelijk het remonstrantisme wordt aanvaard. Door de scharnierpunten open te leggen zal tenslotte een duidelijk NEEN als antwoord op de titel van de lezing worden gegeven.

Ds. G. Clements: De onfeilbare vruchten van de verkiezing genoemd in de Dordtse Leerregels paragraaf 12 hoofdstuk 1.
Naar aanleiding van paragraaf 12 van hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels zal worden getoond hoe onze vaderen Bijbelse kenmerken noemen van het ware geloof en de zekerheid ervan niet leggen in de mens, zoals de remonstrantse leer, maar in het voorwerp van het geloof, Christus.

Actuele betekenis:

Ds. J.M.D. de Heer: “Ik open nu mijn hart voor U”, de actualiteit van het Dordtse debat rond algemene verzoening en vrije wil.
In deze lezing zal worden ingegaan op de blijvende actualiteit van het debat op de Dordtse synode over de algemene verzoening en de vrije wil.

L. van der Tang: Belijnd belijden in een postmoderne tijd.
Deze bijdrage wil de grote waarde van de op de Bijbel gegronde belijdenisgeschriften aantonen in een tijd van steeds afnemend gezag en verminderde bereidheid bij de postmoderne mens zich te binden aan “voorschriften”.

De sluiting van het symposium zal worden verzorgd door Ds. C.P. de Boer, Christelijk Gereformeerd predikant in Sliedrecht.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deelname aan het symposium door een mail te sturen naar symposium@cbgg.nl of telefonisch via het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening (0348-489900). Daarnaast wordt u verzocht om het inschrijfgeld van € 15,00 over te maken op bankrekeningnummer NL65 RABO 0178 9680 56 t.n.v. Generale Synode Gereformeerde Gemeenten met duidelijke vermelding van naam en adres en t.b.v. aanmelding symposium. Deelnemers ontvangen kosteloos een lunch. De lezingen zullen worden gebundeld en door uitgeverij De Banier worden uitgegeven.

Deelnemers kunnen na afloop van het symposium deze uitgave tegen een gereduceerde prijs aanschaffen. Voor eventuele vragen: symposium@cbgg.nl of 0348-489900

17 november
10:00

Grote Kerk Dordrecht, Wartburg College